Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku odbyło się na wniosek Wykonawcy posiedzenie ZOPI, na którym zaproszone strony przedstawiły szereg uwag do przedłożonej Dokumentacji Projektowej.
W związku z tym oraz opinią Inżyniera Kontraktu stwierdzającą niezgodność przedłożonej Dokumentacji z PFU, Zamawiający odrzucił Projekt Budowlany i wyznaczył 15.03.2019 r. jako termin złożenia poprawek.

Odbyła się Piąta Rada Techniczna

W dniu 06.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz inne sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową.