Wykaz Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  5. Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  6. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  7. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  8. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  9. Plan Działań Ratowniczych
  10. Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
  11. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
  12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  13. Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
  14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania
  15. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
  16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  17. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców

Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. Maj 2021 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

 • Monitorował 3 złożone wnioski do Wojewody Mazowieckiego o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (odległość skrzyżowań na DW677, kąt skrzyżowania z gazociągiem Jamał i lokalizowania podpór WD-20/S61/1, kąt skrzyżowania z linią kolejową i lokalizowania podpór w obszarze kolejowym);
 • Monitorował procedowanie wniosku o ZRID;
 • Opiniował i zatwierdzał Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
 • Wyjaśniał i wprowadzał uwagi z do Projektu wykonawczego z posiedzenia ZOPI;
 • Prowadził uzgodnienia Projektu wykonawczego z gestorami;
 • W dniu 05.05.2021 r. otrzymał pismo Wojewody Mazowieckiego przekazujące pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z załącznikiem – pismem Wód Polskich RZGW w Białymstoku, stanowiące wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego przekazującym pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z załącznikiem – pismem Wód Polskich RZGW w Białymstoku, stanowiącym wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedłożył w dniu 10.05.2021 r., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uzupełnienie raportu w 4 egz. (wersję papierową i elektroniczną na płytach CD);
 • W dniu 05.05.2021 r. przekazał Koncepcję SZR po wyjaśnieniu i wprowadzeniu wszystkich uwag z Przeglądu;
 • W dniu 06.05.2021 r. przekazał wzory protokołów tymczasowego zajęcia oraz zwrotu nieruchomości celem uzgodnienia;
 • W dniu 06.05.2021 r. wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o sprostowanie omyłek w Postanowieniu nr 491/SAAB/2021 z dnia 20.04.2021 r. o udzieleniu zgody Wojewody Mazowieckiego z up. Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie DW 677 (odległość istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej od projektowanego skrzyżowania typu rondo);
 • W dniu 11.05.2021 r. przedłożył uwagi do dokumentacji powykonawczej remontu obiektów WD-1/S8 oraz WK/WS-2/S8;
 • W dniu 14.05.2021 r. przekazał Projekt wykonawczy po wprowadzeniu ustaleń z posiedzenia ZOPI;
 • W dniu 21.05.2021 r. otrzymał protokół nr 1/2021 z posiedzenia ZOPI w zakresie projektu wykonawczego – uchwała o warunkowym przyjęciu Projektu wykonawczego;
 • W dniu 28.05.2021 przekazał Zamawiającemu dwa dodatkowe egzemplarze papierowe Tomu 3/STWIORB (branża mostowa).
 • W dniu 31.05.2021 przekazał Inżynierowi dwa dodatkowe egzemplarze papierowe tomów 4/STWIORB, 5/STWIORB, 6/STWIORB, 7/STWIORB, 8/STWIORB, 9/STWIORB, 10/STWIORB, 12/STWIORB celem opatrzenie przesłanych dokumentów klauzulą “zatwierdzone do realizacji”.