Wykaz Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  5. Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  6. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  7. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  8. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  9. Plan Działań Ratowniczych
  10. Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
  11. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
  12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  13. Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
  14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania
  15. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
  16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  17. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców

Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. sierpień 2022 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

Roboty drogowe

Trasa zasadnicza + węzły

S8 + węzeł Podborze

S61 + w. Komorowo

Zdjęcie humusu [m2]

35939

221 527,00

Wymiana gruntów [m3]

0

12 860,00

Nasypy [m3]

124958

673 321,00

Wykopy [m3]

108520

388 205,00

WUP[m2]

44255

107 975,00

WM – CBR>35%

43580

37 390,00

C5/6 [m2]

43445,95

140 637,62

Podbudowa z kruszywa [m2]

21160

48 750,00

Podbudowa bitumiczna [m2]

0

0,00

Warstwa wiążąca [m2]

0

0,00

Warstwa ścieralna [m2]

0

0,00

Przepust 1500mm

28,00

 

Bariery ochronne

 

 

Strona lewa

0

0,00

Strona prawa

0

0,00

Pas rozdziału

0

0,00

Oznakowanie poziome (trasa zasadnicza + węzły)

0

0,00

Oznakowanie pionowe (trasa zasadnicza + węzły)

0

0,00

Drogi wojewódzkie

DW 627

DW 677

Zdjęcie humusu [m2]

22910

 

Wymiana gruntów [m3]

  

Nasypy [m3]

  

Wykopy [m3]

8060

 

Podbudowa z kruszywa [m2]

  

Podbudowa bitumiczna [m2]

  

Warstwa wiążąca [m2]

  

Warstwa ścieralna [m2]

  

Bariery ochronne

  

Strona lewa

  

Strona prawa

  

Oznakowanie poziome

  

Oznakowanie pionowe

  

 

Drogi poprzeczne i inne (powiatowe, gminne, DJ, DD, PO itd)

Zdjęcie humusu [m2]

80539

Wymiana gruntów [m3]

0

Nasypy [m3]

115987

Wykopy [m3]

20700

WUP[m2]

7355

Mrozoochronna [m2]

118224

C5/6 [m2]

0

Podbudowa z kruszywa [m2]

64692,3

Podbudowa bitumiczna [m2]

0

Warstwa wiążąca [m2]

0

Warstwa ścieralna [m2]

0

Bariery ochronne

0

Przepusty fi 800

67,2

Przepusty fi 600

9,7

Przepusty fi 400

8,7

Roboty mostowe

Obiekty w ciągu Inwestycji (dla każdego obiektu z osobna)

WK/WS2/S8

WD-2a/S8

WS-1/S61

WS/PZ-6/S61

WS-9/S61

WS-10/S61

WS-12/S61

WS-14/S61

WS/PZ-15/S61

WS-17/S61

WS-22/S61

MS/PZ-23/S61

WS-32/S61

MS/PZ-34/S61

MS/PZ-35/S61

Etap ław fundamentowych [szt.]

4/8

2/4

8/8

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

1/1

2/2

2/2

0/4

2/2

2/2

2/2

Etap korpusów/słupów [szt.]

4/8

2/4

8/8

0/2

1/2

1/2

0/2

2/2

0/2

2/2

2/2

0/3

2/2

0/2

0/2

Etap ustrój nośny [ilość nitek]

0/2

0/1

0/2

0/2

1/2

1/2

0/2

2/2

0/2

0/2

2/2

0/2

0/2

0/2

0/1

Etap skrzydełka [szt.]

2/4

0/4

4/4

0/4

0/4

0/4

0/4

2/4

0/4

0/4

0/4

0/4

4/4

0/4

0/4

Etap ścianki żwirowe [szt.]

0/2

0/4

0/4

0/4

0/4

Etap (prace wykończeniowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyta przejściowa [szt.]

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Zasypki przyczółków [szt.]

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Kapy chodnikowe [szt.]

0/2

0/2

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/2

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

Deski gzymsowe [szt.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krawężnik kamienny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfalt lany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa ścieralna SMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariery ochronne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balustrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty poprzeczne [szt.] (dla każdego obiektu z osobna)

WD-1/S8

WD-4/S8

WD-5/S8

WD-2/S61

WD-4/S61

WD-5/S61

WD-8/S61

WD-20/S61

WD-24/S61

WD-25/S61

WD-36/S61

Etap ław fundamentowych [szt.]

3/3

4/4

3/3

4/4

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

Etap korpusów/słupów [szt.]

3/3

4/4

1/3

3/4

3/3

5/6

0/3

0/3

3/3

3/3

Etap ustrój nośny [ilość nitek]

0/0

0/1

0/1

0/1

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

1/1

Etap skrzydełka [szt.]

4/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

4/4

Etap ścianki żwirowe [szt.]

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/4

0/2

0/2

2/2

2/2

Etap (prace wykończeniowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyta przejściowa [szt.]

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Zasypki przyczółków [szt.]

 

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Kapy chodnikowe [szt.]

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

Deski gzymsowe [szt.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krawężnik kamienny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfalt lany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa ścieralna SMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariery ochronne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balustrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepusty, w tym przejścia dla zwierząt

Przepusty żelbetowe [szt.]

 

Przepusty stalowe [szt.]

6/8

Roboty branżowe

Przebudowy kolizji

S8

S61

Energetyczne

0 szt./1510mb

3 szt./4280mb

Wodociągowe

2 szt./1380 mb

7 szt. /2755 mb

 

Teletechniczne

1 szt./500mb

4 szt./730mb

Gazowe

0 szt./2320 mb

Kanalizacyjne itp.

2 szt/1250 mb

Ochrona środowiska

Ogrodzenia

S8

S61

 

 

 

Ekrany akustyczne

 

 

Pale

 

 

 

Słupy (wraz z głowicami)

 

 

 

Wypełnienie