Wykaz Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  5. Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  6. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  7. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  8. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  9. Plan Działań Ratowniczych
  10. Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
  11. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
  12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  13. Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
  14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania
  15. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
  16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  17. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców

Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. Wrzesień 2021 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

 • Monitorował procedowanie wniosku o ZRID;
 • W dniu 02.09.2021 r. otrzymał informację o ponownym wydaniu pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego z dnia 01.09.2021 r. skierowaną                do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • W dniu 06.09.2021 r. otrzymał zatwierdzenie Zamawiającego dla Dokumentów Wykonawcy  STWiORB Tom 1  branża drogowa                                  (D.02.01.01c, D.02.03.01, D.03.01.03a, D.03.01.03D, D.03.03.01, D.04.02.02, D.04.04.02, D.04.05.00, D.04.07.01a, D.05.03.03, D.05.03.04, D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.05.03.13, D.05.03.26, D.08.03.01, D.08.05.01a, D.08.05.01b, D.10.07.01);
 • W dniu 07.09.2021 r. otrzymał do wiadomości zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 06.09.2021 r. o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID;
 • Przekazał w dniu 08.09.2021 r. Inwentaryzację dróg i budynków;
 • W dniu 10.09.2021 r. otrzymał zatwierdzenie Zamawiającego dla Dokumentów Wykonawcy
  STWiORB Tom 1 – branża drogowa (D.02.01.01);
 • W dniu 15.09.2021 r. złożył wyjaśnienia w/s STWIORB branży konstrukcyjnej (TOM 11/STWIORB);
 • W dniu 17.09.2021 r. otrzymał potwierdzenie Inżyniera Kontraktu możliwości płatności za Materiały.
 • W dniu 21.09.2021 r. otrzymał akceptację Zamawiającego dla STWiORB Tom 11 – branża architektoniczno-konstrukcyjna;
 • W dniu 23.09.2021 r. przedłożył wykaz tras dostępu do Placu Budowy zgodnie z Subklauzulą 4.15 (b) WSK;
 • W dniu 23.09.2021 r. przekazał do zatwierdzenia Projekty Technologiczne: „Zabezpieczenie gazociągu JAMAŁ w technologii pali wierconych CFA” i „Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy drogi ekspresowej S61 od km 18+740 do km 19+020 oraz nasyp drogowy drogi dojazdowej DJ-25 km 0+140 do km 0+371”
 • W dniu 24.09.2021 r. złożył pismo dotyczące akceptacji terenów pod magazyny składowania materiałów;
 • W dniu 27.09.2021 r. złożył pismo dotyczące uzgodnienia treści protokołu tymczasowego zajęcia nieruchomości oraz wzoru protokołu zwrotu nieruchomości;
 • W dniu 30.09.2021 r przekazał Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych – Sublkauzula 14.3 WSK.