Wykaz Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  5. Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  6. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  7. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  8. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  9. Plan Działań Ratowniczych
  10. Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
  11. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
  12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  13. Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
  14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania
  15. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
  16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  17. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców

Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. maj 2022 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

Roboty drogowe

Trasa zasadnicza + węzły

S8 + węzeł Podborze

S61 + w. Komorowo

Zdjęcie humusu [m2]

24369

173 785

Wymiana gruntów [m3]

0

12 860

Nasypy [m3]

61300

238 620

Wykopy [m3]

52500

130 535

Podbudowa z kruszywa [m2]

3560

22 163

Podbudowa bitumiczna [m2]

0

4 800

Warstwa wiążąca [m2]

2260

0

Warstwa ścieralna [m2]

12260

10 075

Bariery ochronne

0

0

Strona lewa

0

0

Strona prawa

0

0

Pas rozdziału

0

325 

Oznakowanie poziome (trasa
zasadnicza + węzły)

0

0

Oznakowanie pionowe (trasa
zasadnicza + węzły)

0

0

Drogi wojewódzkie

DW 627

DW 677

Zdjęcie humusu [m2]

2160

 

Wymiana gruntów [m3]

 

 

Nasypy [m3]

 

 

Wykopy [m3]

 

 

Podbudowa z kruszywa [m2]

 

 

Podbudowa bitumiczna [m2]

 

 

Warstwa wiążąca [m2]

 

 

Warstwa ścieralna [m2]

 

 

Bariery ochronne

 

 

Strona lewa

 

 

Strona prawa

 

 

Oznakowanie poziome

 

 

Oznakowanie pionowe

 

 

Drogi poprzeczne i inne (powiatowe, gminne, DJ, DD, PO itd.)

Zdjęcie humusu [m2]

54464

Wymiana gruntów [m3]

0

Nasypy [m3]

77199,7

Wykopy [m3]

10409

WUP[m2]

3660

Mrozoochronna [m2]

98493

C5/6 [m2]

0

Podbudowa z kruszywa [m2]

44395

Podbudowa bitumiczna [m2]

0

Warstwa wiążąca [m2]

0

Warstwa ścieralna [m2]

0

Bariery ochronne

0

Przepusty fi 800

51,4

Przepusty fi 600

9,7

Przepusty fi 400

8,7

Roboty mostowe

Obiekty w ciągu
Inwestycji (dla każdego obiektu z osobna)

WK/WS2/S8

WD-2a/S8

WS-1/S61

WS/PZ-6/S61

WS-9/S61

WS-10/S61

WS-12/S61

WS-14/S61

WS/PZ-15/S61

WS-17/S61

WS-22/S61

MS/PZ-23/S61

WS-32/S61

MS/PZ-34/S61

MS/PZ-35/S61

Etap ław
fundamentowych [szt.]

0/8

0/4

8/8

1/2

2/2

2/2

0/2

2/2

0/1

2/2

1/2

0/3

2/2

0/2

0/2

Etap korpusów
[szt.]

0/8

0/4

3/8

0/2

0/2

0/2

0/2

1/2

0/1

0/2

0/2

0/3

0/2

0/2

0/2

Etap ustrój nośny [ilość
nitek]

0/2

0/1

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

1/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/1

Etap skrzydełka
[szt.]

0/4

0/4

1/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

Etap ścianki
żwirowe [szt.]

0/4

0/2

0/4

0/4

0/4

0/4

Etap (prace
wykończeniowe)

               

Płyta przejściowa
[szt.]

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Zasypki
przyczółków [szt.]

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Kapy chodnikowe
[szt.]

0/2

0/2

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/2

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

Deski gzymsowe
[szt.]

               

Krawężnik kamienny

               

Asfalt lany

               

Warstwa ścieralna
SMA

               

Bariery ochronne

               

Balustrady

               

 

Obiekty poprzeczne
[szt.] (dla każdego obiektu z osobna)

WD-1/S8

WD-4/S8

WD-5/S8

WD-2/S61

WD-4/S61

WD-5/S61

WD-8/S61

WD-20/S61

WD-24/S61

WD-25/S61

WD-36/S61

Etap ław
fundamentowych [szt.]

2/3

4/4

0/3

3/4

3/3

0/5

0/3

0/3

3/3

3/3

Etap
korpusów/słupów [szt.]

1/3

2/4

0/3

0/4

0/3

0/5

0/3

0/3

0/3

3/3

Etap ustrój nośny
[ilość nitek]

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

Etap skrzydełka
[szt.]

2/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

1/4

Etap ścianki
żwirowe [szt.]

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/4

0/2

0/2

0/2

2/2

Etap (prace
wykończeniowe)

           

Płyta przejściowa
[szt.]

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Zasypki
przyczółków [szt.]

 

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

Kapy chodnikowe
[szt.]

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

Deski gzymsowe
[szt.]

           

Krawężnik kamienny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfalt lany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa ścieralna
SMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariery ochronne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balustrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepusty, w tym przejścia dla zwierząt

Przepusty żelbetowe [szt.]

 

Przepusty stalowe [szt.]

3/8

 

Roboty branżowe

Przebudowy kolizji

S8

S61

Energetyczne

0 szt./1510mb

3 szt./4280mb

Wodociągowe

2 szt./1380 mb

7 szt. /2755 mb 

Teletechniczne

1 szt./500mb

4 szt./730mb

Gazowe

0 szt./2320 mb

Kanalizacyjne itp.

2 szt/1250 mb

Ochrona środowiska

Ogrodzenia

S8

S61

 

 

 

Ekrany akustyczne

 

 

Pale

 

 

 

Słupy (wraz z głowicami)

 

 

 

Wypełnienie