Wykaz Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  5. Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  6. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  7. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  8. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  9. Plan Działań Ratowniczych
  10. Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
  11. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
  12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  13. Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
  14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania
  15. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
  16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  17. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców

Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. styczeń 2024 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

Roboty drogowe

Trasa zasadnicza + węzły

S8 + węzeł Podborze

S61 + w. Komorowo

Zdjęcie humusu [m2]

40357,62

234 387,00

Wymiana gruntów [m3]

0

15 060,00

Nasypy [m3]

232141

1 174 504,00

Wykopy [m3]

161255

453 145,00

WUP[m2]

76410

134 160,00

WM – CBR>35%

61915

46 790,00

C5/6 [m2]

120814,95

367 347,62

Podbudowa z kruszywa [m2]

78530

373 414,00

Podbudowa bitumiczna [m2]

107071,07

234 307,18

Warstwa wiążąca [m2]

93439

270 487,90

Warstwa ścieralna [m2]

59013,4

195 420,05

Przepust 1500mm

28,00

 

Bariery ochronne

0

 

Strona lewa

0

15 299,00

Strona prawa

0

12 208,50

Pas rozdziału

0

24 354,10

Oznakowanie poziome (trasa zasadnicza + węzły)

95%

100%

Oznakowanie pionowe (trasa zasadnicza + węzły)

90%

100%

Drogi wojewódzkie

DW 627

DW 677

Zdjęcie humusu [m2]

22910

335

Wymiana gruntów [m3]

 

 

Nasypy [m3]

27556

7405

Wykopy [m3]

16905

11060

WUP[m2]

 

 

Podbudowa z kruszywa [m2]

6960

240

Podbudowa C5/6 [m2]

6810

 

Podbudowa bitumiczna [m2]

 

 

Warstwa wiążąca [m2]

 

 

Warstwa ścieralna [m2]

 

 

Bariery ochronne

 

 

Strona lewa

1612,93

 

Strona prawa

 

 

Oznakowanie poziome

 

 

Oznakowanie pionowe

 

 

     

Drogi poprzeczne i inne (powiatowe, gminne, DJ, DD, PO itd)

Zdjęcie humusu [m2]

107504

Wymiana gruntów [m3]

0

Nasypy [m3]

379057

Wykopy [m3]

120850

WUP[m2]

41565

Mrozoochronna [m2]

181436

C5/6 / C3/4 [m2]

26810

Podbudowa z kruszywa [m2]

149920,3

Podbudowa bitumiczna [m2]

4037,5

Warstwa wiążąca [m2]

42887,88

Warstwa ścieralna [m2]

39021,04

Bariery ochronne

0

 

Roboty mostowe

Obiekty w ciągu Inwestycji (dla każdego
obiektu z osobna)

WK/WS2/S8

WD-2a/S8

WS-1/S61

WS/PZ-6/S61

WS-9/S61

WS-10/S61

WS-12/S61

WS-14/S61

WS/PZ-15/S61

WS-17/S61

WS-22/S61

MS/PZ-23/S61

WS-32/S61

MS/PZ-34/S61

MS/PZ-35/S61

Etap ław fundamentowych [szt.]

8/8

4/4

8/8

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

1/1

2/2

2/2

4/4

2/2

2/2

2/2

Etap korpusów/słupów [szt.]

8/8

4/4

8/8

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

3/3

2/2

2/2

2/2

Etap ustrój nośny [ilość nitek]

2/2

1/1

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

1/1

Etap skrzydełka [szt.]

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

Etap ścianki żwirowe [szt.]

2/2

4/4

4/4

4/4

2/2

Etap (prace wykończeniowe)

 

 

 100

   100 

 100

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 100

100 

100 

100 

Płyta przejściowa [szt.]

4/4

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Zasypki przyczółków [szt.]

4/4

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Kapy chodnikowe [szt.]

2/2

2/2

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

2/2

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

2/2

Deski gzymsowe [szt.]

 100

100 

 100

100 

100 

 100

 100

 100

100 

100

 100

100 

100 

100

100 

Krawężnik kamienny [%]

100

 100

 100

100 

100 

 100

 100

 100

100 

100 

100 

100 

100 

 100

100 

Asfalt lany

 1/2

1/1

2/2 

2/2 

2/2

2/2 

2/2 

 2/2

 –

2/2 

 2/2

2/2 

2/2 

2/2 

1/1 

Warstwa ścieralna SMA

1/2

 0/1

2/2 

2/2 

 2/2

2/2 

2/2 

2/2

2/2

2/2 

2/2

2/2 

2/2 

2/2 

0/1 

Bariery ochronne [%]

100

 

100 

100 

100

 100

100

100

100

100

100

100

100 

100 

100 

Balustrady [%]

 

100

 100

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100  

100  

100 

 100 

100 

100  

Obiekty poprzeczne [szt.] (dla każdego
obiektu z osobna)

WD-1/S8

WD-4/S8

WD-5/S8

WD-2/S61

WD-4/S61

WD-5/S61

WD-8/S61

WD-20/S61

WD-24/S61

WD-25/S61

WD-36/S61

Etap ław fundamentowych [szt.]

3/3

4/4

3/3

4/4

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

Etap korpusów/słupów [szt.]

3/3

4/4

3/3

4/4

3/3

6/6

3/3

3/3

3/3

3/3

Etap ustrój nośny [ilość nitek]

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

2/2

1/1

1/1

1/1

1/1

Etap skrzydełka [szt.]

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

Etap ścianki żwirowe [szt.]

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

4/4

2/2

2/2

2/2

2/2

Etap (prace wykończeniowe)

 

100

100

 100

 100

 100

 100

 100

100 

 100

100 

Płyta przejściowa [szt.]

1/1

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Zasypki przyczółków [szt.]

 1/1

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Kapy chodnikowe [szt.]

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

4/4

2/2

2/2

2/2

2/2

Deski gzymsowe [szt.]

100

 100

100

 100

100 

100

 100

100

100 

100 

100 

Krawężnik kamienny [%]

100

 100

 100

 100

100 

 100

 100

100

100 

100 

100 

Asfalt lany

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

2/2

1/1

1/1

1/1

1/1

Warstwa ścieralna SMA

1/1

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

2/2

1/1

11

1/1

1/1

Bariery ochronne [%]

100 

 100

 100

100 

100 

100  

100  

 100 

100  

100 

 100 

Balustrady [%]

100

– 

100  

100 

100 

 100 

100  

 100 

100  

100 

100 

Przepusty, w tym przejścia dla zwierząt

Przepusty żelbetowe [szt.]

 

Przepusty stalowe [szt.]

8/8

 

Roboty branżowe

Przebudowy kolizji

S8

S61

Energetyczne

2 szt./2310mb

3 szt./4280mb

Wodociągowe

2 szt./1380 mb

7 szt. /2755 mb

Teletechniczne

1 szt./500mb

4 szt./730mb

Gazowe

7 szt./2320 mb

Kanalizacyjne itp.

2 szt/1250 mb

 

Ochrona środowiska

Ogrodzenia

S8

S61

 

60%

95%

Ekrany akustyczne

 

 

Pale

 

100%

100%

Słupy (wraz z głowicami)

 

100%

100%

Wypełnienie

 

100%

100%

 

Zaawansowanie rzeczowe 

Roboty drogowe:

Roboty mostowe:

Roboty branżowe:

92,46%

98,70%

92,80%

(w tym uwzględnione przebudowy kolizji gazowych, wod – kan., teletechnicznych, elektroenergetycznych itd.)

Roboty przygotowawcze: 97,30%

Fundamenty: 100,00%

Kanał technologiczny: 95,00%

Roboty ziemne: 99,87%

Podpory i Konstrukcje oporowe: 100,00%

Oświetlenie: 90,27%

Podbudowy: 98,23%

Ustroje nośne: 100,00%

Kanalizacja deszczowa: 97,00%

Nawierzchnie: 77,30%

Wyposażenie: 95,75%

Zbiorniki: 99,90%

 

Nawierzchnie i roboty zabezpieczające: 95,35%