Roboty drogowe

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej:

 • S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37 (po granicy między działkami 35, 36, 37
  i 38 a działką 39 obręb Tyszki-Nadbory gmina Czerwin oraz po granicy między działkami 128
  a działką 127, obręb Gostery gmina Czerwin),
 • S8 na odcinku: od km 550+515,00 do km 553+500,00

oraz

 • połączenia pomiędzy S61 a DW627 na odcinku: od km 0+000,00 (węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW627).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

 • budowę drogi ekspresowej S61 i S8,
 • węzły drogowe: Podborze, Komorowo,
 • koncepcje zagospodarowania Przestrzennego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Sulęcin Z (MOP I), Sulęcin W (MOP I),
 • Obwód Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – w rejonie węzła Podborze, w km drogi S8 ok. 552+600,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa, w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 • budowę dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową- (skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne  i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną
  w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia BRD,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie gwarantującym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego
 • po zakończeniu Robót – pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe, – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy, oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu
 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
 • kompletny, działający System Zarządzania Ruchem,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  1. właściwości gruntów, skał i materiałów
  2. przewidywanych oddziaływań, które mogą być spowodowane przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża)
  3. wartości granicznych odkształceń
  4. wymagań określonych w polskich normach
 • uzyskanie na rzecz i w imieniu Wykonawcy wszelkich decyzji derogacyjnych, wymaganych przed przystąpieniem do robót i na etapie realizacji
 • uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, wymaganych na etapie realizacji inwestycji i niezbędnych do oddania inwestycji do użytkowania oraz eksploatacji
 • likwidację na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej istniejącego węzła Łomża na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8 i DW627
 • likwidację na S8 (odc. Ostrów Mazowiecka – gr. Województwa podlaskiego) istniejącego węzła Podborze
 • zaprojektowanie i wprowadzenie rozwiązań na odcinku DW677, przebiegającej w sąsiedztwie S61 (km ok 5+000 – 12+000) w celu ograniczenia potencjalnego skumulowanego oddziaływania tych dróg na ścieżki migracji zwierząt (np. ograniczenia prędkości, znaków – w uzgodnieniu z zarządcą drogi wojewódzkiej)
 • opracowanie, uzgodnienie i założenie (wykonanie) wraz z opisem topograficznym punktów podstawowy system referencyjny, umożliwiający nadanie JNI obiektom inżynierskim
 • rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę drogi ekspresowej po śladzie istniejącej drogi krajowej

Projektowane parametry drogi ekspresowa S8 i S61

 • Przekrój budowany  – 2×2
 • Przekrój docelowy – 2×2 (2×3 na S8 w rejonie węzła Podborze)
 • Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna/sztywna (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)
 • Klasa techniczna – S
 • Prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • Ilość i szerokość pasów ruchu  – 2 x 2 x 3,5 m
 • Pas dzielący wraz z opaskami  – min. 5 m rezerwa pod 3.
 • Pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz (S8 w rejonie węzła Podborze, w zakresie obiektów WD-4/S8/1, WS-1/S61/1,  WD-5/S8/1 szerokość opaski – 0,5 m
 • Pas awaryjny – 2,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m (wolna od przeszkód) lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, BRD lub ochrony środowiska
 • Kategoria ruchu – KR 7
 • Obciążenie nawierzchni  – 115 kn/oś
 • Skrajnia pionowa  – 5,0 m
 • Pochylenie poprzeczne*  – 2,5 %

* jezdnie drogi ekspresowej na odcinku prostym w planie powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane na zewnątrz korony drogi

Zasady kształtowania przekroju podłużnego

 • Minimalne odległości między załamaniami niwelety:
 •  – Prędkość projektowa 120 km/h – min 600 m

             – Prędkość projektowa 100 km/h – min 500 m

             – Prędkość projektowa 80 km/h   – min 400 m

 • Pochylenia podłużne drogi ekspresowej

            – Minimalne pochylenie podłużne – 0,3%

           – Maksymalne pochylenie podłużne – 2,5%

 • Zachowanie płynności jazdy i odpowiedniej kompozycji przestrzennej na odcinkach określonych w warunkach technicznych. W celu weryfikacji tego warunku należy wykonać i przedstawić wizualizację, pozwalającą Zamawiającemu na ocenę spełnienia ww. wymagań

Wymagania w zakresie przejazdów awaryjnych:

 • Odstępy od 3 do 4 km
 • Konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej ( 158, pkt 3 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)
 • Nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej
 • Długość przejazdu – 90 m
 • Konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przyjazd

Wymagania w zakresie węzła Podborze

Droga ekspresowa S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+000 i przebiegać pod drogą ekspresową S61. Wykonany węzeł zapewni relacje Warszawa – Białystok – Łomża. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność przebudowy drogi S8 na długości nie mniejszej 3000 m. Skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 z drogą ekspresową S61 należy wykonać w postaci węzła typu WA „koniczyna”, z elementami łącznic bezpośrednich.  W ramach korekty przebiegu drogi ekspresowej (przebudowy drogi ekspresowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią

 • Liczba jezdni (na drodze ekspresowej krzyżującej się z S) – 2
 • Przekrój budowany – 2×2
 • Przekrój docelowy  – 2×2 (S61), 2×3 (S8 w węźle Podborze)
 • klasa techniczna – S
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • szerokość pasów ruchu – 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami – 5 m
 • rezerwa pod 3. Pasy ruchu dla przekroju docelowego – 2×3 (na zewnątrz dla S8 w węźle Podborze, w zakresie  obiektów WD-4/S8/1, WS-1/S61/1,  WD-5/S8/1
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,5 m
 • pas awaryjny  – 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego  – 0,75 m (wolna od przeszkód) lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji,  BRD lub ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna/sztywna 
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 5,0 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

Wymagania w zakresie węzła  Komorowo

Droga wojewódzka nr 627 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S61 w km 6+048,15 i przebiegać nad drogą ekspresową S61. Droga wojewódzka nr 627 powinna mieć tylko jeden przebieg, tj. poprzez zaprojektowany nowy odcinek i następnie od węzła Komorowo do m. Ostrów Mazowiecka wspólny przebieg z drogą ekspresową S61. Wykonany węzeł zapewni relacje Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Łomża. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi wojewódzkiej na długości nie mniej niż 3,563 km. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 627 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB „trąbka”.

 • klasa techniczna – G
 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu – 2  x  3,5 m
 • szerokość opaski zewn. – nie dotyczy
 • szerokość pobocza gruntowego – 1,50 m (wolna od przeszkód) lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji,  BRD lubochrony  środowiska
 • kategoria ruchu – KR 4
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
 • skrajnia pionowa – 5,0 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – nie dotyczy

Odwodnienie drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia drogi, w tym m. in. przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami wewnętrznymi, jezdniami do obsługi terenów przyległych, oraz wjazdami awaryjnymi na drogę ekspresową, zbiorniki retencyjnymi i retencyjno-infiltracyjne itp.