Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku odbyło się na wniosek Wykonawcy posiedzenie ZOPI, na którym zaproszone strony przedstawiły szereg uwag do przedłożonej Dokumentacji Projektowej.
W związku z tym oraz opinią Inżyniera Kontraktu stwierdzającą niezgodność przedłożonej Dokumentacji z PFU, Zamawiający odrzucił Projekt Budowlany i wyznaczył 15.03.2019 r. jako termin złożenia poprawek.