Złożenie Wniosku o ZRID

W dniu 15.09.2020 Wykonawca złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę:

  • Drogi ekspresowej S61 na odcinku od km 0+000,00 do km 19+462,37
  • Drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 550+507,30 do km 553 + 500,00
  • Połączenia pomiędzy S61 a DW627 na odcinku od km 0+000,00 (węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW627)

 

Akceptacja Projektu Budowlanego

W dniu 15.09.2020 r.  Zamawiający przekazał zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku Protokół z posiedzenia ZOPI  zawierający uchwałę ZOPI o przyjęciu opracowanego przez Wykonawcę Projektu Budowlanego.

Odbyło się posiedzenie ZOPI

W  dniu 03.09.2020 r.  o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,  podczas którego został rozpatrzony Projekt  Budowlany dla przedmiotowego zadania.  Ze względu na trwający stan epidemiologiczny spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.